Dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig kan kontaktas via e-post på dataskydd@barnmorskan.nu

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt. Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

 • patientjournalen och annan dokumentation som behövs för din vård
 • administration i syfte att ge rätt vård
 • annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
 • utveckling och kvalitetssäkring av vården
 • planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning
 • upprättande av statistik om hälso- och sjukvårdens resultat t ex till kvalitetsregister
 • Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

Samtycke

För vissa personuppgiftsbehandlingar behöver vi ditt samtycke, t ex för att få skicka sms. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen upphör.

Kategorier av personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen som

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • kontaktuppgifter
 • hälsorelaterade uppgifter

Vi behandlar även känsliga personuppgifter där de anses nödvändiga för att ge dig rätt och säker hälso- och sjukvård. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller den närstående har lämnat.

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen

Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter. För journaler gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom olika säkerhetsåtgärder, exempelvis behörighetsbegränsning för åtkomst till patientuppgifter.

Sammanhållen journalföring

Genom sammanhållen journalföring kan vårdpersonal få tillgång till journalinformation hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal krävs rätt behörighet hos vårdpersonalen. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring och det ska du i så fall meddela din barnmorska.

Spärr av patientjournal

Du har rätt att spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare, men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Begäran av spärr gör du genom att kontakta din barnmorska.

Nationella kvalitetsregister

För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregister. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret. Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter. Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta. Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

Biobank

Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prov sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person. Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

kontakta oss om vår dataskyddspolicy

Vid frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att skriftliga synpunkter skickas med e-post till personuppgiftsansvarig på adressen dataskydd@barnmorskan.nu. Vi besvarar alla frågor skriftligen.

Om du anser att personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan du även vända sig till Datainspektionen.


Copyright Sundbybergs Barnmorskemottagning
Järnvägsgatan 10, 172 35 Sundbyberg
08-764 67 60